Chcete si postavit dům nebo teprve koupit pozemek k jeho výstavbě? Potom si určitě ověřte případné další náklady. Určitě jedním ze zásadních faktorů je Územní plán, zde zjistíte co a jestli vůbec lze na daném pozemku stavět. Další věc a té se chci v tomto článku věnovat, je vynětí ze Zemědělského půdního fondu (ZPF). Pokud je pozemek zemědělskou půdou, musí se ze ZPF vyjmout, což stojí peníze a řeší to Zákon 334/1992 Sb. Půda je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Co vše vás čeká?

Jaké pozemky spadají do ZPF

Výše uvedený zákon říká, že pro stavbu je nutné ze ZPF vyjmout pozemky, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. Stejně tak musí být vyjmuta půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.

Pro zajímavost do ZPF patří také rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická protierozní opatření apod.

Jsou samozřejmě i případy, které spadají pod výjimky a ty lze najít v §9 odst. 2 daného zákona.

Nejčastěji se věnujeme řešením pro výstavbu rodinného domu. Proto je tento návod spíše pro stavbu rodinných domů a podobných staveb. Pamatujte, že u liniových staveb nebo dolů, budou pravidla přísnější, dokumentů více, bude se řešit otázka rekultivace apod.

Žadatel

O vynětí ze ZPF žádá:

 • majitel pozemku (v případě více majitelů nutný souhlas všech)
 • pověřená osoba dle plné moci (projektant, stavebník, rodinný příslušník apod.)
 • žádá-li o vyněutí nevlastník (např. syn stavějící na pozemku rodičů), musí mít taktéž souhlas vlastníků

Pověřený úřad

Žádosti obecně vyřizují úřady s rozšířenou působností, kde byste se vždy měli ptát na Odbor životního prostředí. Pokud daný úřad zjistí, že není příslušný v dané věci rozhodnout, postoupí žádost na krajský úřad nebo na Ministerstvo životního prostředí. Je-li pozemek součástí národního parku, žádost se podává na příslušnou “Správu národního parku”.

Potřebné formuláře najdete na stránkách příslušného pověřeného úřadu. Případně si o ně zažádejte telefonicky.

Postup vyřízení žádosti

Běžně je dnes vyřízení žádosti o vynětí pozemku ze ZPF součástí územního nebo stavebního řízení (u výstavby RD lze řízení sloučit). Ideální je vše ponechat na projektantovi, který vám připravuje dokumentaci pro Stavební úřad a má již veškeré podklady. V opačném případě postupujte následvně. Ze ZPF se vyjímá poze ta část vašeho pozemku, kterou hodláte zastavět. Zastavěním se rozumí také příjezdová komunikace apod.

Podklady k žádosti

V žádosti o vynětí pozemků ze Zemědělského půdního fondu je nejprve nutné uvést dle §9 odst. 6 zákona:

 • účel zamýšleného odnětí
 • vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond
 • zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější.

K žádosti u běžných staveb se následně přikládají:

 • údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká,
 • vyznačení vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům,
 • výměry parcel nebo jejich částí,
 • zákres navrhovaného vynětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,
 • vyjádření vlastníka zemědělské půdy,
 • výpočet odvodů za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet,
 • předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití (u rodinných domů se běžně uvádějí terénní úpravy stávajících pozemků),
 • výsledky pedologického průzkumu,
 • údaje o odvodnění a závlahách,
 • údaje o protierozních opatřeních,
 • zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany.


Výpočet ceny za vynětí ze ZPF

Cenu za vynětí 1 m2 pozemku ze ZPF pro stavbu rodinného domů zjistíte vynásobením bonity půdy a koeficientu třídy ochrany půdyVýsledek pak vynásobíte přesnou velikostí pozemku, který chcete vyjmout.

>>Jednoduchá kalkulačka výpočtu ceny za vynětí pozemku z ZPF<< 

Pokud potřebuejte poradit, neváhejte mě kontaktovat. Miroslav Bárta 730 896 278

*
*
*
*
lname:
E-BOOK prodej nemovitosti
Nezávazná konzultace